حلوا ارده (با شیره خرما) دیس 7 کیلویی

حلوا ارده (با شیره خرما) دیس 3/5 کیلویی

حلوا ارده 900 گرمی

حلواارده 650 گرمی

حلوا ارده 450 گرمی

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-خیابان گسترش- خیابان418

مدیر فروش:     2951 000 0917

همراه :           63 29 000 0917

تلفن :             37730321-071

ایمیل:      info@shahradco.com